KONICA MINOLTA

About Konica Minolta

Giving Shape to Ideas

Management Members

Directors

Chairman of the Board Masatoshi Matsuzaki  
Directors Shoei Yamana  
Shoji Kondo Outside director
Takashi Enomoto Outside director
Kazuaki Kama Outside director
Hiroshi Tomono Outside director
Yoshiaki Ando  
Ken Shiomi  
Ken Osuga  
Seiji Hatano  
Kunihiro Koshizuka  

Photo of chairman of the board and directors
Front row(from left): Tomono, Enomoto, Yamana, Matsuzaki, Kondo, and Kama
Back row:Koshizuka, Osuga, Ando, Shiomi, and Hatano

Executive Officers

President and CEO,
Representative Executive Officer
Shoei Yamana
Senior Executive Officer Nobuyasu Ieuji
Jun Haraguchi
Tsukasa Wakashima
Kunihiro Koshizuka
Ken Osuga
Seiji Hatano
Shingo Asai
Toyotsugu Itoh
Noriyasu Kuzuhara
Executive Officer Kazuyoshi Hata
Hiroyuki Suzuki
Kenichi Sanada
Akira Tai
Ikuo Nakagawa
Yuji Ichimura
Toshimitsu Taiko
Atsuo Takemoto
Masafumi Uchida
Hajime Takei
Richard K. Taylor
Kiyotaka Fujii

Back to top